Občanské sdružení Kolonka

 

Stanovy Občanského sdružení KOLONKA

dle § 19 obč. zákoníku a dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů

 

Článek 1 - Název, vymezení sídla a působnosti

 

 • Název je Občanské sdružení je Kolonka.
 • Sídlo O.s. Kolonka je: Dvorek 401, 582 22 Přibyslav.
 • Občanské sdružení Kolonka je nezávislé, nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
 • O.s. Kolonka je nezisková organizace.
 • Působnost O.s. Kolonka se vztahuje na území České republiky po dobu neurčitou.

 

Článek 2 - Poslání a činnost

 

 • Hlavním posláním a činností O.s. Kolonka je záchrana historického objektu bývalé mládežnické kolonie v domě č.p.401 v osadě Dvorek u Přibyslavi včetně kaple a společenského sálu a pořádání kulturních a společenských akcí realizovaných především v tomto objektu.
 • Další činnosti Občanského sdružení Kolonka jsou: obnova kulturní tradice místa, podpora a rozšiřování občanských aktivit v kraji a regionu, oživování mikroregionu a to např. formou: pořádání festivalů, výstav, dílen, přednášek, seminářů, besed, autorských čtení, divadelních a hudebních představení, spolupráce s ostatními kulturními médii a kulturními spolky.

 

Článek 3 - Členství

 

 • O.s. Kolonka sdružuje ty právení subjekty a občany České republiky, kteří mají zájem a možnost plnit stanovené cíle O.s. Kolonka z titulu své činnosti, profese, odbornosti, zkušenosti či prosté občanské angažovanosti.
 • Žádosti o členství se podávají písemně a adresují se na adresu sídla O.s. Kolonka a jsou schvalovány Radou.
 • Členové mají právo účastnit se činnosti O.s. Kolonka a být o ní informováni. Členové jsou povinni jednat v souladu s programem O.s. Kolonka.
 • Každý člen O.s. Kolonka je povinen platit členské příspěvky. Jejich výši navrhuje Rada a schvaluje Členské shromáždění.
 • Členství zaniká: odstoupením, odvoláním dvěma třetinami Rady ze závažných důvodů nebo úmrtím.

 

Článek 4 - Organizace a řídící orgány

 

 • Občanské sdružení Kolonka má k výkonu své funkce dva řídící orgány:

  - Členské shromáždění

  - Radu

 

Článek 5 - Členské shromáždění

 

 • Členské shromáždění je vrcholným orgánem O.s. Kolonka. Koná se podle potřeby, nejméně však jednou za rok v době a místě, které určí Rada
 • Členské shromáždění svolává předseda O.s. Kolonka
 • Členské shromáždění především
  • rozhoduje o otázkách zásadní nebo dlouhodobé činnosti O.s. Kolonka
  • volí a odvolává členy výkonného orgánu tj. Rady O.s. Kolonka
  • rozhoduje o zániku sdružení
  • schvaluje změny stanov O.s. Kolonka
  • schvaluje výši členských příspěvků
 • Při hlasování má každý člen O.s. Kolonka má jeden hlas. Rozhoduje prostá většina přítomných členů.

 

Článek 6 - Rada

 

 • Rada řídí činnost mezi Členskými shromážděními občanského sdružení
 • Rada je minimálně tříčlenná a tvoří ji osoby určené volbou
 • Volební období je tříleté
 • Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 • Zasedání Rady svolává předseda O.s. Kolonka podle potřeby nebo na základě žádostí alespoň poloviny členů Rady.
 • K činnosti Rady patří především:
  • zpracování programu a činnosti na dané volbení období
  • realizace tohoto programu;
  • určení doby a místa konání Členského shromáždění;
  • navrhování výše členských příspěvků:
  • odpovědnost za správnost hospodaření členům O.s. Kolonka
 • Výbor ze svého středu volí a odvolává předsedu O.s. Kolonka.

 

Článek 7 - Předseda

 

 • Předseda O.s. Kolonka je statutárním zástupcem sdružení a za svou práci odpovídá Radě a Členskému shromáždění. Jedná samostatně jménem O.s. Kolonka, přičemž je vázán rozhodnutím O.s. Kolonka.
 • Je volen a odvoláván Radou. Odpovídá za řízení O.s. Kolonka a plnění jeho programu.
 • Řídí činnost O.s. Kolonka a spravuje jeho majetek.
 • V nepřítomnosti ho zastupuje plnou mocí pověřený člen Rady.

 

Článek 8 - Hospodaření

 

 • Zdroje příjmů O.s. Kolonka jsou dotace, účelově vázané příspěvky jiných právních subjektů a jiných fyzických osob, granty, dary, členské příspěvky, úroky z finančních vkladů.
 • O.s. Kolonka používá veškeré příjmy výhradně k pokrytí nákladů na zajištění činnosti a realizaci cílů uvedených ve článku 2 těchto stanov.
 • Veškeré finanční prostředky O.s. Kolonka jsou soustřeďovány na běžném účtu, který je veden na jméno O.s. Kolonka. Plné dispoziční oprávnění k tomuto účtu má předseda O.s. Kolonka, který je oprávněn určovat a odvolávat další dva disponenty oprávěné disponovat tímto účtem. Veškeré dispozice s účtem včetně převodních příkazů budou opatřeny podpisem jedné z oprávněných osob.

 

Článek 9 - Zánik sdružení a závěrečná ustanovení

 

 • Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O rozpuštění občanského sdružení rozhoduje dvoutřetinová většina členů O.s. Kolonka přítomných na Členském shromáždění nebo Ministerstvo vnitra České republiky.
 • Po zrušení O.s. Kolonka provedou pověřené osoby likvidaci majetku, na kterou se vztahuje § 20 přiměřeně ve smyslu Občanského zákoníku.
 • Z majetku O.s. Kolonka budou v první řadě pokryty nesplněné závazky O.s. Kolonka a zbytek připadne členům O.s. Kolonka.

 

 

 

Stanovy si můžete také stáhnout v podobě dokumentu.